• Regulamin Samorządu Uczniowskiego

    • REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     W HUCIE MIŃSKIEJ

      

     Regulamin zawiera:

     §1 Postanowienia ogólne

     §2 Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

     §3 Organy Samorządu Uczniowskiego

     §4 Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

     §5 Kadencje Władz

     §6 Komisje i sekcje

     §7 Zadania Opiekuna SU

     §8 Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu SU

     §9 Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

                 Załącznik: Regulamin Wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego

     §1 Postanowienia ogólne

     1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej działa w oparciu o art.55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r.
     2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.
     3. SU jest organizacją niezależną a jego Organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
     4. Zasady wybierania Organów SU określa Regulamin Wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego stanowiący załącznik Regulaminu SU:

     a. zebranie przewodniczących samorządów klasowych informuje uczniów o terminie i zasadach przeprowadzania wyborów oraz ustala termin zgłaszania kandydatów,

     b. zgłaszanie kandydatur na członków zarządu SU,

     c. ustalenie listy kandydatów i wywieszenie jej w gablocie SU,

     d. powołanie komisji wyborczej,

     e. wybory, obliczenie głosów przez komisję wyborczą,

     f. ogłoszenie wyników wyborów,

     g. posiedzenie rady SU.

     1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

      

     §2 Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

     1. Współdziałanie w realizacji zadań ogólnoszkolnych:
     1. opiniowanie Statutu Szkoły wraz z załącznikami,
     2. udział w realizacji planu pracy szkoły,
     3. organizowanie i udział w pracach społecznie- użytecznych na terenie klasy i szkoły,
     4. prowadzenie akcji charytatywnych i wolontariatu
     5. współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
     1. Współpraca w celu podnoszenia wyników nauczania:

     a) organizowanie pomocy uczniowskiej i klasowej,

     b) udział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych.

     1. Współpraca w dziedzinie wychowania:

     a)organizowanie tematycznych apeli samorządowych,

     b) współpraca z wychowawcami klas,

     c) udział w organizowaniu działalności kulturalnej i turystycznej,

     1. Współdziałanie z dyrektorem szkoły:

     a) opiniowanie pracy nauczycieli na prośbę dyrektora szkoły,

     b) wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawach dotyczących organizacji pracy szkoły.

     1. Samorząd może organizować:
     1. loterie, dyskoteki dochodowe, itp.
     2. kiermasze, giełdy książek i podręczników.

     §3 Organy Samorządu Uczniowskiego.

     1. Organami Samorządu są:
     1. Przewodniczący Zarządu SU
     2. Zarząd SU
     3. Zebranie Przewodniczących Samorządów Klasowych
     4. Samorządy Klasowe.
     1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:

     a) przewodniczącego,

     b) zastępcy przewodniczącego,

     c)sekretarza,

     d) przewodniczących sekcji powołanych przez Zarząd SU.

     § 4 Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego.

     1. Przewodniczący Zarządu SU:

     a)reprezentuje Samorząd Uczniowski,

     b)kieruje pracą Zarządu SU,

     c)przewodniczy obradom Zarządu SU,

     d)przydziela zadania poszczególnym sekcjom,

     e)organizuje współpracę Zarządu SU z Samorządami Klasowymi.

     1. Zarząd SU:
     1. Podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu,
     2. Opracowuje plan prac Samorządu,
     3. Kieruje bieżącą pracą Samorządu
     4. Może redagować, wydawać rozprowadzać gazetkę szkolną,
     5. Reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,
     6. Informuje o prawach i obowiązkach uczniów,
     7. Gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,
     8. Prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku na zebraniu przewodniczących Samorządów Klasowych,
     9. Organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły,
     10. Współpracuje z przewodniczącymi klas,
     11. Dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego w czasie wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję opiekuna SU.
     1. Zebranie Przewodniczących Samorządów Klasowych:

     a)Proponuje zmiany w Statucie SU,

     b)Powołuje Komisje Wyborcze,

     c)Przyjmuje roczne sprawozdania z działalności finansowej Zarządu SU.

     1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne oraz stale współpracuje z Zarządem SU poprzez opiekuna Samorządu.

      

     §5 Kadencja władz

     1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny i może być przedłużona jeśli żaden z członków Zarządu SU nie ukończył edukacji w szkole w Hucie Mińskiej. O przedłużeniu kadencji może decydować referendum /jawne głosowanie/ wśród uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej na temat:,, Czy widzisz potrzebę zmiany Zarządu SU?”.
     2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły w Hucie Mińskiej. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
     3. Wybory Zarządu SU odbywają się najpóźniej do końca września każdego roku. Kandydatami ubiegający się o wejście w skład Zarządu SU mogą być uczniowie:
     1. nie pełniący żadnej funkcji w samorządzie klasowym,
     2. odznaczający się nienaganną postawą uczniowską,
     3. każda klasa może wytypować 2 kandydatów.
     1. Członek Zarządu, który nie spełnia oczekiwań zgodnych z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego może być odwołany z pełnienia swojej funkcji lub przeniesiony do pełnienia innej na zebraniu władz samorządu w wyniku tajnego głosowania zwykłą większością głosów.
     2. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez zebranie przewodniczących samorządów klasowych. Zgodnie z regulaminem.

     §6 Komisje i sekcje

     1. Do realizacji swych zadań Zarząd SU ma prawo powołać sekcje.
     2. Przewodniczący sekcji są wybierani spośród członków w głosowaniu jawnym. Tworzą oni swoje 3-4 osobowe sekcje w oparciu o kontakty uczniowskie.
     3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Zarząd Samorządu w głosowaniu jawnym.
     4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).
     5. Przy powołaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:nazwę sekcji, okres jej istnienia, skład osobowy.
     6. Członkami sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

      

     §7 Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

     1. Opiekuna SU wybiera społeczność uczniowska w czasie wyborów do Zarządu SU spośród nauczycieli, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
     2. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu jego zadań.
     3. Kadencja opiekuna ma czas nieokreślony. Może być automatycznie przedłużona na kolejny rok, jeżeli opiekun wyrazi zgodę na dalsze pełnienie funkcji, władze SU akceptują jego działania i nie widzą potrzeby zmiany opiekuna SU.

      

     §8 Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu SU

      

     1. Uczniowie (Zarząd SU oraz przewodniczący samorządów klasowych) przyjmują regulamin SU oraz mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego.
     2. Zwołującym i prowadzącym zebrania jest przewodniczący Zarządu SU, przewodniczący samorządów klasowych lub opiekun SU.
     3. Uchwały w sprawie regulaminu SU podejmowane są zwykłą większością głosów.

     §9 Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

      

     1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
     2. Kronika Samorządu Uczniowskiego.
     3. Regulamin Wyborów Organów SU.
     4. Księga wpływów i wydatków.

      

     Załącznik: Regulamin Wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego

     Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych według zasad ustalonych w danej klasie.

     Wybory Zarządu SU odbywają się w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

     Wybory Zarządu SU przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez zebranie Przewodniczących Samorządów Klasowych.

     W skład komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Zarządu SU.

     Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

     Do Zarządu SU może kandydować uczeń o nienagannej postawie zgłoszony przez grupę uczniów: zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie.

     Termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.

     Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.

     Komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.

     Wyboru dokonuje się  przez postawienie na karcie głosowania przy nazwisku kandydata znaczka X.

     Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż ustalona lista kandydatów.

     Komisja Wyborcza zbiera karty do urny.

     Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.

     Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.

     W pomieszczeniu w którym Komisja liczy głosy nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.

     Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach w ustalonej formie np. na gazetce ściennej.

     Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są niszczone.

     Członkami Zarządu SU zostają wybrani kandydaci którzy uzyskali największą ilośc głosów.

     W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Zarządu SU. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.

     Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba która uzyskała największą liczbę głosów.

     KALENDARIUM WYBORCZE ZARZĄDU SU

     1. Zebranie Przewodniczących Samorządów Klasowych informuje uczniów o terminie i zasadach przeprowadzania wyborów oraz ustala termin zgłaszania kandydatów.
     2. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu SU.
     3. Ustalenie listy kandydatów i wywieszenie jej w gablocie samorządu.
     4. Powołanie Komisji Wyborczej.
     5. Wybory- obliczenie głosów przez Komisję Wyborczą.
     6. Ogłoszenie wyników wyborów.
     7. Posiedzenie Rady SU.

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez jawne głosowanie zwykłą większością głosów.

     Posiedzenia Zebrania Przewodniczących Samorządów Klasowych a także zebrania Zarządu SU zwołuje Przewodniczący Zarządu SU. Przewodniczący samorządów klasowych lub opiekun SU. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.

     W sprawach wymagających opinii ogółu uczniów członkowie Zarządu zbierają opinie i wnioski w poszczególnych klasach i przedstawiają je na posiedzeniach Zarządu SU.

     Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom.