• Wielkanoc 2021
     • Wielkanoc 2021

     • Nasze najważniejsze i najtrudniejsze święta.

      Najważniejsze i najtrudniejsze, bo gdy głosimy zwycięstwo życia nad śmiercią, wokół ciężko chorują, umierają nasi bliscy, przyjaciele, znajomi.

      Najważniejsze i najtrudniejsze, bo zmierzamy do nich drogą przez Wielki Post, którego szczytem jest przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania.

      Najważniejsze i najtrudniejsze, bo przez wspomnienie Wielkiego Piątku zdążamy do największej tajemnicy naszej wiary, przekraczamy granice naszego umysłu, by w Wielką Niedzielę dać się ponieść nadziei na wieczne życie.

      Moi drodzy. Skoro dotarliśmy tak daleko, jesteśmy tu i teraz, zaczerpnijmy nowych sił, by rano wstawać, uśmiechać się życzliwie, razem pracować, uczyć się, realizować swoje marzenia.

      Życzę wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze więcej zdrowia.

       

      Piotr Matzanke

    • Rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz inni realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
     • Rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz inni realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • Informuję, że:

      • dla uczniów klas 1-3,
       • których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i którzy nie mogą zorganizować opieki w domu, prowadzone będą zajęcia na świetlicy szkolnej.
      • dla dzieci przedszkolnych,
       • których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i którzy nie mogą zorganizować opieki w domu, prowadzone będą zajęcia opiekuńcze w przedszkolu.
    • Ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli
     • Ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli

     • Szanowni Państwo!

       

      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji I Nauki z dnia 26.03.2021 r. W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, d dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli.

    • Od poniedziałku wszystkie klasy realizują swoje zadania z wykorzystaniem metod pracy zdalnej!
     • Od poniedziałku wszystkie klasy realizują swoje zadania z wykorzystaniem metod pracy zdalnej!

     • Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia informuję, że od 22.03.2021 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej będą realizowali swoje zadania w wykorzystaniem metod zdalnej pracy, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

      Obowiązuje plan zajęć ustalony na II semestr roku szkolnego 2020/21. Nauczyciele wychowawcy klas 1-3 do  soboty 20.03.2021, do  godziny 15:00 przedstawią szczegółową organizację pracy poszczególnych oddziałów.

      Ponadto:

    • Narodowy Spis Powszechny
     • Narodowy Spis Powszechny

     • Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania? 

      Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną. 

      Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/  

      Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/  

      Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą).   

      Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych. 

      Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021. 

      Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.  

      Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl 

       

      Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne! 

      Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantują to zarówno zapisy prawne nakładające m.in. bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokujące osobom niepowołanym dostęp do danych spisowych 

      Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.  

      Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.  

      Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.  

      Dane spisowe są również odpowiednio zabezpieczone pod względem informatycznym. Właściwa ochrona informatyczna jest niezbędna – badania statystyczne są dziś prowadzone w przeważającej mierze za pośrednictwem Internetu. Również podczas NSP 2021 spis każdej osoby będzie przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji internetowej. 

      System zabezpieczeń informatycznych polskiej statystyki publicznej jest na bieżąco sprawdzany i aktualizowany. Zadziałał bez zarzutu podczas ubiegłorocznego Powszechnego Spisu Rolnego. 

      Warto podkreślić, że dane spisowe będą przekazywane do wiadomości publicznej jedynie w formie zagregowanej – czyli łącznie dla danego szczebla terytorialnego (gmina, powiat, województwo, kraj) lub zakresu tematycznego (np. gospodarstwa domowe wg liczby osób). W żadnym wypadku nie będą publikowane dane dotyczące poszczególnych osób lub pojedynczego gospodarstwa domowego! 

      Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl