• DENTOBUS
     • DENTOBUS

     • W dniach 21-22 listopada odbędzie się bezpłatny przegląd stanu uzębienia naszych uczniów. Do wykonania świadczenia potrzebne jest podpisane oświadczenie przez rodzica/ opiekuna prawnego. Druki dostępne u wychowawców. Chętne osoby prosimy o dostarczenie podpisanych oświadczeń do 19 listopada (wtorek).

     • Konkurs "Jan Paweł II - człowiek odwagi"

     • Konkurs kuratoryjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego

      „Jan Paweł II – człowiek odwagi” w roku szkolnym 2019/2020

       

      1. Organizatorem konkursu jest Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.
      2. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Treści lektur, których znajomość będzie wymagana w poszczególnych etapach konkursu, zostały dobrane tak, aby nawiązywały do wiadomości z programów nauczania takich przedmiotów jak: historia, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie czy religia.

       

      Celem Konkursu to:

      1. Przypomnienie życiorysu i głównych wątków dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem okresu biskupstwa oraz pontyfikatu.

      2. Przedstawienie nauczania Jana Pawła II na temat wierności prawdzie, odwadze postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, obrony wartości, ze szczególnym uwzględnieniem słów adresowanych do młodzieży.

      3. Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla młodzieży

       

       

      Tematyka ogólna konkursu:

      Konkurs obejmie znajomość wybranych fragmentów nauczania papieskiego dotyczącego tematyki wierności prawdzie i obrony wartości, w szczególności fakty dotyczące biografii Karola Wojtyły – Jana Pawła II: dzieciństwa i młodości, okresu wojny, kapłaństwa, wyboru na papieża i pontyfikatu (najważniejsze wydarzenia); wpływ Karola Wojtyły – Jana Pawła II na przemiany społeczno-polityczne na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, podróże w różne rejony świata i spotkania z bardzo różnymi grupami ludzi oraz mężne przeżywanie choroby przez ostatnie lata życia.

       

       

       I etap (szkolny)

      1. Etap szkolny odbywa się 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00.

      2. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową.

      3. 9 grudnia 2019 r. do godz. 10.00 zgłoszone szkoły otrzymają drogą elektroniczną zestawy konkursowe (na adres mailowy podany w zgłoszeniu). Szkolna Komisja Konkursowa drukuje po jednym egzemplarzu testu dla każdego ucznia zgłoszonego do Konkursu.

      4. Weryfikacji poprawności wykonanych zadań w teście dokonuje Szkolna Komisja Konkursowa na podstawie otrzymanego od Wojewódzkiej Komisji Konkursowej klucza rozwiązań. Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 70% punktów możliwych do zdobycia.

      5. Wyniki etapu szkolnego należy przesłać do 13 grudnia 2019 r. do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www.centrumjp2.pl/konkurs2019 (wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu), załączając do niego skan wypełnionego i podpisanego Protokołu z posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej (załącznik nr 3 do Regulaminu). Potwierdzeniem otrzymania wyników I etapu Konkursu będzie mail zwrotny od Organizatora, przesłany za pośrednictwem adresu mailowego konkurs@centrumjp2.pl.

      6. Dyrektor szkoły przechowuje dokumentację etapu szkolnego Konkursu do 30 czerwca 2020 r.

       II etap (rejonowy) odbędzie się 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 12.00.

     • Diecezjalny konkurs wiedzy

     • Regulamin konkursu diecezjalnego

      dla dzieci szkół podstawowych kl. VI–VIII

      Organizatorzy:

      Wydział Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko – Praskiej

      Cele konkursu:

      • zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w różne formy pracy pozalekcyjnej.
      • korelacje międzyprzedmiotowa (język polski, historia)
      • zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w przeżywanie na terenie całej Polski obchodów 100-nej rocznicy Bitwy Warszawskiej,
      • rozwijanie kreatywnego myślenia, wrażliwości estetycznej oraz talentów plastycznych
      • zaznajomienie dzieci z historią Bitwy Warszawskiej oraz postacią Św. Jana Pawła II,…

       

      Konkurs wiedzowy pt. „Cud nad Wisłą – dzieło Bożej Opatrzności” z okazji 100-nej rocznicy Bitwy Warszawskiej dla uczniów klas VI – VIII klas Konkurs w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: szkolnym (I stopień) i diecezjalnym (II stopień).

       

       

      1. Zawody I stopnia przeprowadza się na terenie szkoły, zgodnie z wytycznymi Komitetu Diecezjalnego. Odbędą się one dnia                 21 listopada 2019 roku.
      2. Do etapu II zostają zakwalifikowane osoby, które w danej szkole zajęły dwa pierwsze miejsca i uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w I etapie konkursu.
      3. Komitet Diecezjalny przeprowadza zawody II stopnia w wyznaczonym przez siebie miejscu na terenie diecezji. Zawody II stopnia odbędą się dnia 16 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie, ul. Szkolna 3, 05-250 Radzymin. Godzina zostanie podana w późniejszym terminie.
      4. Tematy zawodów I i II stopnia opracowuje Komitet diecezjalny.
      5. Pytania do zawodów I stopnia wraz z kluczem odpowiedzi Przewodniczący komitetu diecezjalnego rozsyła pocztą elektroniczną na adres Komitetów szkolnych najpóźniej 2 dni przed datą zawodów I stopnia. Z zawodów I stopnia Komitety Szkolne sporządzają protokół według wzoru ustalonego przez Komitet diecezjalny. Protokoły przechowuje się przez 1 rok w archiwum Komitetu diecezjalnego.
     • Diecezjalny konkurs plastyczny!!!

     • Regulamin konkursu diecezjalnego

      dla dzieci szkół podstawowych kl. O–V

      Organizatorzy:

      Wydział Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko – Praskiej

       

      Adresaci:

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych kl. 0-V terenu Diecezji Warszawsko – Praskiej uczęszczających na lekcje religii.

       

      Konkurs „Święty Papież – patron mojej rodziny”

      z okazji 100-nej Rocznicy urodzin naszego rodaka, w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

      • Pierwsza - dla uczniów klas O-III szkoły podstawowej
      • Druga - dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej

      Warunki uczestnictwa:

      • Zadaniem dzieci jest narysowanie komiksu inspirowanego słowami wielkiego świętego skierowanymi do dzieci:

       

      „Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju”.             Św. Jan Paweł II

       

      • Fabuła komiksu związana z postacią świętego Jana Pawła II może być oparta o różne zagadnienia, np. modlitwa, wspólnota domowego kościoła, rodzina ludzka, pokój na świecie, itp.
      • Prace należy wykonać samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej płaskiej na formacie A-2 w orientacji poziomej lub pionowej (kredka, ołówek, farby, flamastry, markery, itp.)
      • Etap szkolny organizują nauczyciele religii we współpracy z Księdzem Proboszczem i Dyrektorem Szkoły.
      • Prace należy złożyć do p. Ireny Nowak do końca stycznia 2020 r.
      • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.
      • Zwycięskie prace należy złożyć w Wydziale Katechetycznym do dnia  21 marca 2020 r.
      • Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi do 12 maja 2019 r. na stronie internetowej www.katecheza.floriańska3.pl
      • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 22 maja 2020 r. w kaplicy kurialnej o godz. 11.00 (ul. Floriańska 3)
     • Wizyta uczniów na cmentarzu

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wizyta uczniów na cmentarzu.

      W dniu poprzedzającym Wszystkich Świętych uczniowie z naszej Szkoły pod opieką p. Elżbiety Raszkowskiej i Doroty Kameli odwiedzili wojskowe groby na cmentarzu miejskim w Mińsku Mazowieckim. Dzieci zapaliły znicze i złożyły wiązankę.

     • 24 października 2019 r. - Gala podsumowująca XII Powiatowy Dzień Papieski

     • Foto. Przemysław Piątkowski

      24 października 2019 r. - Gala podsumowująca XII Powiatowy Dzień Papieski

      Jak co roku trzy „papieskie szkoły” – Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim oraz Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim zaprosiły uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu mińskiego do uczczenia kolejnego dnia papieskiego. W tym roku zaproponowaliśmy konkurs na  Lapbooka – „Papieskie pielgrzymowanie” oraz przegląd teatralny – „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Na konkurs lapbookowy spłynęło 55 prac z 15 szkół podstawowych  powiatu mińskiego. Naszą szkołę reprezentowały prace Weroniki Czyż, Karola Podobasa i Zuzanny Walczak. Jury w składzie: ks. Wojciech Pancewicz – proboszcz Parafii MBNP w Hucie Mińskiej, Pani Joanna Wilczak – dyr. MDK w Mińsku Maz. i pani Ewa Rafałowska – wicedyrektor SP im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej miało bardzo trudne zadanie, bo wszystkie prace były na wysokim poziomie plastycznym i merytorycznym. Zdecydowano przyznać wyróżnienia:                                                                 

       - w kategorii kl. 1-4 dla:  Wiktorii Szostak ze szkoły w Wielgolesie, Karoliny Rosochackiej ze szkoły w Stojadłach, Zuzanny Mazur ze szkoły w Jakubowie, Amelii Wygas ze szkoły w Sulejówku, Rafała Płoszaja ze szkoły w Chobocie i Urszuli Tenderendy ze szkoły w Kałuszynie;                                              

        -  w kategorii kl. 5-8 dla:  Pauliny Kujawskiej ze szkoły w Jakubowie, Hanny Bodo ze szkoły salezjańskiej, Kariny Kolińskiej ze szkoły w Brzózem, Marii Berskiej ze szkoły w Kałuszynie i Karoliny Kudlak z SP 2 Mińsku Maz.

      Natomiast,  do przeglądu teatralnego zgłosiło się osiem zespołów, które oceniali – pan Maurycy Wolf - aktor, pan Maciej Omylak i pani Urszula Brzost. Jury przyznało:                                                                        

          I miejsce dla dwóch spektakli przygotowanych przez młodzież z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego: “Lustro” i monodram “Człowiek” w reżyserii pani Diany Gajc-Piątkowskiej.                

        II miejsce dla: podopiecznych pani Iwony Kowalczyk i pani Beaty Szczepańskiej z Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie ze spektaklem “Siła przyjaźni” oraz dla uczniów SP nr 3 im. Jana Pawła II z Mińska Maz. pod kierunkiem pani Izabeli Saganowskiej z przedstawieniem p.t. “MłoDOŚĆ” .               

      Jury postanowiło także wyróżnić za kreacje aktorskie – Klaudię Karpińską, Urszulę Podlasek i Klarę Sosnowską. 

      Podczas gali podsumowującej XII Powiatowy Dzień Papieski prowadzonej, jak zwykle, przez dyrektorów szkół-organizatorów: ks. Ryszarda Woźniaka, Grzegorza Wyszogrodzkiego i Piotra Matzanke, poznaliśmy werdykty w obu konkursach. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy, a laureaci także dodatkowe nagrody zakupione dzięki m.in. wsparciu finansowemu samorządu miasta, powiatu i gminy Mińsk Mazowiecki.

      Swą obecnością na gali zaszczyciło nas wielu gości, wśród nich: pani Aneta Buczyńska z Instytutu Jana Pawła II w Warszawie, pan Piotr Dmitrowicz z Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, pan Antoni Tarczyński (starosta miński), pan Przemysław Ogonowski (z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty), pani Bożena Macheta i pani Katarzyna Łaziuk (przedstawicielki pana burmistrza Marcina Jakubowskiego), pani Izabella Rombel (przewodnicząca Rady Seniorów), przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy bibliotek, poradni i, oczywiście nauczyciele i uczestnicy tegorocznych konkursów.

      Scenariusz przebiegu gali został tak przygotowany, by wszyscy obecni mogli obejrzeć trzy nagrodzone przedstawienia oraz wystawę wszystkich prac plastycznych - lapbooków. Jak co roku złożyliśmy serdeczne podziękowania wraz z małym upominkiem wszystkim instytucjom i osobom, które wspierają organizację Powiatowego Dnia Papieskiego, czyli przedstawicielom Instytutu Jana Pawła II w Warszawie, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, a także samorządowcom – staroście mińskiemu panu Janowi Antoniemu Tarczyńskiemu, wójtowi gminy Mińsk Mazowiecki Januszowi Antoniemu Piechoskiemu i burmistrzowi miasta Mińsk Mazowiecki Marcinowi Jakubowskiemu oraz jurorom w obu konkursach. Patronat medialny nad wydarzeniem objął tygodnik “Idziemy”. Końcowym punktem uroczystości był słodki poczęstunek, na którym królowały przepyszne kremówki ufundowane przez pana Rafała Majewskiego - właściciela  Zakładu Cukierniczego w Mrozach.

      Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, uczestnikom i gościom przybyłym na galę i zapraszamy za rok. 

      Mgr Irena Nowak – katecheta SP im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej

    • WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
     • WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

     • Decyzją Rady Rodziców ustanawia się na rok szkolny 2019/2020 stałą kwotę wpłaty na rzecz Rady Rodziców w wysokości 100 zł. za jednego ucznia.Wpłat dokonujemy na konto: 93 1240 2702 1111 0010 9348 6874 jednorazowo lub w dwóch ratach po 50zł. I rata płatna do 30 listopada 2019. II rata płatna do 29 lutego 2020. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, za które dokonuje się wpłaty.

    • DRUGI MIESIĄC - DRUGA WYCIECZKA UCZNIÓW Z HUTY MIŃSKIEJ.
     • DRUGI MIESIĄC - DRUGA WYCIECZKA UCZNIÓW Z HUTY MIŃSKIEJ.

     • Na ten rok szkolny zaplanowaliśmy wycieczkę do Pacanowa i Sandomierza, jednak nasi uczniowie, pamiętając wyjazdy do Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji GWAREK w Pięknej Górze, wręcz wymusili kolejny już 4 wyjazd na Mazury. W sercu Mazur, w lesie nad jeziorem Tajty znajduje się nowoczesny ośrodek, który przyciąga młodych i starszych do aktywnego wypoczynku i nauki. Gwarek oferuje zajęcia grupowe i kadrę animatorów na bardzo wysokim poziomie oraz niezmiernie ciekawe, nowoczesne i pomysłowe zajęcia na każdą chwilę. Tu nawet jak pada deszcz to dzieci się nie nudzą. Opiekunowie - Pani Hanna Jackiewicz i Pani Hanna Biedruna-Kudź oraz kierownik wycieczki - Pani Hanna Jędrasik za każdym razem wybierają inne zajęcia i nawet jeżeli niektóre z nich się pokrywają, to i tak animatorzy prowadzą je inaczej. Ta wycieczka odbyła się 10 i 11 października 2019 roku dzięki naszym uczniom i hojności rodziców, którzy puścili swoje pociechy na podbój Mazur trzy tygodnie po pierwszej wycieczce.

      Jak zawsze zbiórka skoro świt. Pod szkołą podstawową w Hucie Mińskiej zebrali się uczniowie, rodzice i nauczyciele oczekując na swojego kierowcę Pana Mariusza Parola. Ruszyliśmy w deszczu i tak też upływała nam podróż, ale nie traciliśmy ducha, bo od lat już wiemy, że tam pogoda jest zawsze na plus. W tym roku przybyliśmy do ośrodka statkiem, opływając Giżycko jeziorami: Niegocin, Kisajno i Tajty oraz kanałami, które łączą te jeziora. Na statku Pani przewodnik, która była nauczycielem, przywitała nas gorącą herbatą, za co uczniowie byli jej bardzo wdzięczni. Pani opowiedziała historię Giżycka oraz zapoznała uczniów z bezpiecznym zachowaniem się na statkach podczas pływania po jeziorach mazurskich. Najmłodsi uczniowie przetrenowali zakładanie kapoków i kamizelek ratunkowych. Plaża i pomost w Gwarku przywitały nas słonecznie. Zostaliśmy zakwaterowani w bardzo ładnych i czystych pokojach, a następnie zeszliśmy na przepyszny obiad w restauracji ośrodka. Śniadania i kolacje są tu zawsze podawane na zasadzie szwedzkiego stołu, czyli każdy sam decyduje ile i co nałoży sobie na talerz. Dozwolone są też dokładki.
      Planowane zajęcia pierwszego dnia odbyły się w 2 grupach. Uczniowie brali udział w zajęciach szalonego laboranta, które pokazały tajemnice otaczającego świata, ciekawe eksperymenty i zajęciach kucharskich, na których w grupkach piekli własne pizze. Chętnych do łączenia i wygniatania ciasta było wielu. Radości i pomysłów strojenia i doprawiania było jeszcze więcej. Wytwory swoich własnych pomysłów uczniowie mogli zjeść ze smakiem lub poczęstować kadrę i obsługę hotelu. Na wieczór nasza grupa miała zaplanowane podchody na terenie ośrodka, więc prowadzący podzielili ją na 4 grupy, a odpowiedzialnymi za każdą grupę zrobili uczniów z klasy 8, którzy spisali się doskonale. W dwóch grupach byli też nauczyciele, którzy szczególną opieką otoczyli najmłodszych uczestników. Zadań do rozwiązania każda grupa miała 5, udało się rozwiązać prawie wszystkie i każda z grup ukończyła podchody. Na koniec odtańczyliśmy taniec zwycięstwa i w dobrych nastrojach udaliśmy się do pokoi, by się umyć i położyć. Jednak emocje tak mocno odbiły się na naszych uczestnikach, że jednym trudno było usnąć, a inni "padli" ze zmęczenia. Tej nocy telefony także nie przeszkadzały właścicielom odpoczywać, bo spokojnie złożone w koszyku kierownika wycieczki, czekały na dzień następny.

      Nowy dzień skąpany w słońcu obudził nas raniutko. Wypoczęci, częściowo spakowani udaliśmy się na śniadanie, a potem na zajęcia. Jedna z grup zmagała się na parku linowym, gdy druga uczestniczyła w zajęciach pierwszej pomocy. Potem była zmiana. Ci, którzy nie mieli tyle odwagi i możliwości na parku linowym, wygrzewali się w słońcu, na leżakach przy pomoście. Po obiedzie pozostawiliśmy ten przyjazny Ośrodek Gwarek i ruszyliśmy do Giżycka do Twierdzy BOYEN - największego zabytku Mazur. Ten strategiczny obiekt wojskowy w przesmyku między jeziorami: Niegocin i Kisajno liczył około 3000 żołnierzy i stanowił ważny punkt strategiczny. Tam też znajduje się zabytkowy most obrotowy Giżycko z XIX wieku, a dokładnie na kanale Łuczańskim i jest jednym z dwóch takich w Europie. Ma 20 m długości, 8 m szerokości i ruchome przęsło. Jego innowacyjność polegała na sposobie zwodzenia w bok, a nie do góry. Waży 100 ton, a może go obrócić jeden człowiek. Żeby przepłynąć tym kanałem trzeba zatrzymać ruch na moście. Jest on otwierany zgodnie z rozkładem.

      W Giżycku weszliśmy jeszcze na Wieżę Ciśnień i przespacerowaliśmy się po najdłuższym molo w Polsce. Jeszcze w słońcu opuściliśmy Giżycko i udaliśmy się na pyszną obiadokolację do Łomży. Do Huty szczęśliwie dotarliśmy o 21.10. Kolejny wyjazd udał się, było super. Brawo dzieciaki. 

      Opracowała HBK.

    • WYCIECZKA INTEGRACYJNA PACANÓW - SANDOMIERZ.
     • WYCIECZKA INTEGRACYJNA PACANÓW - SANDOMIERZ.

     • TAKIEJ WYCIECZKI JESZCZE NIE BYŁO ?!!??

      Wyruszyliśmy jak zawsze skoro świt spod naszej szkoły - SP w Hucie Mińskiej. Wszystkie dzieci razem z rodzicami były punktualnie i nie musieliśmy na nikogo czekać. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas: 4, 5, 6b, 7, 8 oraz uczniowie klasy integracyjnej 6a. Na tej wycieczce byli uczniowie ze specjalnymi potrzebami, którzy pod opieką wykwalifikowanej kadry i pedagoga szkoły po raz pierwszy mogli uczestniczyć w wycieczce z noclegiem. Uczniowie klasy 6a wraz z wychowawcą Panią Hanną Biedruna-Kudź, Panią Dorotą Kamela już kilkakrotnie uczestniczyli w takich wyjazdach, ale dla niektórych uczniów to był pierwszy taki wyjazd. Ponadto opiekę sprawowała jeszcze Pani Hanna Jędrasik - wychowawca klasy 4 i Pani Hanna Jackiewicz - wychowawca klasy 5, Pan Mariusz Parol i wieloletni przewodnik Pan Jan Gardecki. Nasz przewodnik jechał z nami od Huty Mińskiej, bawił nas opowieściami i ciekawymi historiami regionów, które mijaliśmy oraz rozpalił w nas chęć śpiewania. Sam śpiewał chętnie i ochoczo, zainspirowało to naszych uczniów i cała podróż upłynęła w radosnej atmosferze wspólnych śpiewów. Chętnych do karaoke nie było końca. Wszystkich uczestników wycieczki było 51, w tym 45 uczniów i 6 opiekunów. Pierwszym punktem programu było Interaktywne Centrum Nauki Leonardo da Vinci, ale po drodze zatrzymaliśmy się przy Dębie BARTEK, jednym z najstarszych i najbardziej znanych drzew w Polsce. Centrum Leonarda da Vinci przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Uczniowie mogli uczestniczyć we wszystkich atrakcjach tego centrum nauki, doświadczyć i skorzystać z każdego punktu i eksponatu. Nauka ogarnęła nie tylko uczniów, ale też i dorosłych. Dzieci mogły "dotknąć" świata i tajemnic przyrody. Następnie udaliśmy się do Chęcin, by zwiedzić zamek królowej Bony i przechadzać się po korytarzach, którymi podążali kiedyś królowie. Zamek Królewski w Chęcinach stanowił jeden z dwóch ważnych elementów historycznych naszej wycieczki. Ostatnim punktem dnia było zwiedzanie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Tam uczestniczyliśmy w pokazie znanych bajek, zaprzyjaźniliśmy się z Koziołkiem Matołkiem, który zaprosił uczniów na przepiękne i artystyczne zdjęcia.

      Około godziny 18.00 dojechaliśmy do punktu zakwaterowania w Hotelu Wiśniewski w Kraśniowie. Kolację zjedliśmy w hotelowej restauracji i tam uczniowie zaprezentowali umiejętność spożywania posiłków w miejscach publicznych. Tam uczniowie w większości dostali pokoje dwuosobowe. Wrażenia tak bardzo odbiły się na naszych najmłodszych uczestnikach, że o 22.00 uczniowie praktycznie spali.

      Wypoczynek to ważna sprawa i dlatego, żeby uczniowie mieli komfort snu i nikt im nie przeszkadzał, ich telefony nocą odpoczywają u opiekunów wycieczki. Rano wracają do właścicieli. Na szczególną pochwałę zasługuje integracja całej klasy 8, która na wieczór oraz podróż autokarem zaplanowała wspólne gry i zabawy integracyjne: mafia, UNO, inteligencja. To klasa, która potrafi zająć się sama sobą i nie przeszkadzać, ale i zaopiekować się młodszymi kolegami.

      Kolejny dzień zaczęliśmy od pysznego śniadania, wykwaterowania z bardzo przyjemnego hotelu i ruszyliśmy dalej. Kolejny punkt na mapie historycznej Polski naszych szkolnych wycieczek to Zamek Krzyżtopór i jego ruiny. W latach świetności była to jedna z najpiękniejszych i najbardziej okazałych budowli w ówczesnej Polsce, najbardziej okazały zamek w Europie dopóki nie powstał WERSAL. Od 2018 r. uznany jako pomnik historii. Ostatnim punktem wycieczki był Sandomierz - przepiękne miasto. Zwiedzaliśmy to miasto Podziemną Trasą Turystyczną, oglądając piwnice, winiarnie i składy oraz Ratusz, wieżę, Rynek. Weszliśmy do podziemi przy Rynku, a wyszliśmy w budynku Ratusza. Obejrzeliśmy Muzeum Ojca Mateusza, byliśmy na planie filmowym: w kuchni u Natalii, w areszcie u Mietka, na posterunku, w kaplicy i na plebani. Powitały nas prawie jak żywe woskowe postacie filmowe. Kupiliśmy pamiątki z Sandomierza, zjedliśmy obiad w ekskluzywnej restauracji "Pod ciżemką" i ruszyliśmy z powrotem do Huty Mińskiej. Postawa naszych uczniów w restauracji została zauważona przez obsługę i wszyscy nasi uczniowie, a szczególnie czwartoklasiści, zostali pochwaleni za kulturę spożywania posiłków oraz oczekiwanie, aż wszyscy przy stoliku dostaną talerze. Wycieczka się udała. Było super.  Wróciliśmy punktualnie o 20.00 i na pochwałę zasługują rodzice i opiekunowie, którzy na czas odebrali swoje pociechy. Brawo rodzice. Mamy super dzieciaki.

      Opracowała HBK

    • Kultura włączania
     • Kultura włączania

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Kultura włączania.

      Kultura włączania” to projekt realizowany przez miasto Mińsk Mazowiecki i Mazowiecki Instytut Kultury. Ma on na celu budowanie wśród społeczeństwa świadomości o potrzebach ludzi niepełnosprawnych, ich obecnościwśród nas i barierach z jakimi się spotykają. W ramach projektu, dnia 12 września 2019r. odbyła się impreza pod hasłem „Rugby dla wszystkich,” której byliśmy współorganizatorami. Głównym punktem imprezy był mecz warszawskiej drużyny rugby na wózkach „4 KINGS.” Również nasza szkolna drużyna rugby, prowadzona przez Pana Dyrektora Piotra Matzanke, rozegrała mecz z zaprzyjaźnioną drużyną ze szkół salezjańskich. Dzięki tej imprezie mogliśmy pokazać w jaki sposób możemy włączać dzieci i młodzież do wspólnej działalności z osobami niepełnosprawnymi. Na koniec imprezy panowie na wózkach dzielili się z uczniami swoimi przeżyciami i doświadczeniami oraz chętnie odpowiadali na zadawane im pytania. Całe spotkanie przebiegało w atmosferze przyjaźni.

    • Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie
     • Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie

     • Szanowni Państwo,

      Mając na uwadze coraz bardziej powszechny problem otyłości wśród najmłodszych dzieci, SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przystąpił ro realizacji projektu dedykowanego dzieciom zmagającym się z problemem otyłości.

     • Gala rozdania nagród w ogólnopolskim konkursie „40. Rocznica Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – czy wiesz? Czy pamiętasz?”

     • W minionym roku szkolnym dwaj nasi uczniowie: Konrad Miąsek i Jerzy Wnuk pod opieką p. Anny Woźniak, reprezentowali naszą szkołę w ogólnopolskim konkursie „40. Rocznica Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – czy wiesz? Czy pamiętasz?”, zorganizowanym przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Chłopcy w swojej kategorii otrzymali wyróżnienie. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 16.09.2019 r. w Sali Tronowej Domu Arcybiskupów w Warszawie przy ul. Miodowej. Uroczystość uświetnił swą obecnością kard. Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita warszawski, który na początku przywitał się z każdym przybyłym na galę, następnie wspólnie z przedstawicielami organizatora konkursu wręczył nagrody, po czym przybliżył zgromadzonym historię i przesłanie pierwszej pielgrzymki Papieża – Polaka do Ojczyzny. Na koniec jego eminencja zaprosił wszystkich na poczęstunek. Można też było pospacerować po ogrodach pałacowych.

      Katecheta, Irena Nowak

     • Wyprawka do klasy pierwszej 2019/2020

     • Piórnik: 
      • 2 ołówki 
      • temperówka 
      • gumka do mazania 
      • kredki ołówkowe 
      • nożyczki (bezpiecznie zakończone)
      • klej w sztyfcie
      • linijka
      • pisaki - 4 kolory
      • patyczki do liczenia


      Zeszyty:
      • 16 kartkowy w 3 kolorowe linie do edukacji polonistycznej
      • 16 kartkowy w kratkę (do edukacji matematycznej)
      • 16 kartkowy w kratkę - z danymi dziecka , jako dzienniczek


      Materiały plastyczne:
      • farby plakatowe
      • pędzle w dwóch rozmiarach-gruby i cienki 
      • pojemnik na wodę
      • kredki świecowe - Bambino
      • pastele 
      • plastelina
      • papier kolorowy
      • blok kolorowy zwykły - A-4
      • blok techniczny A-4 – kolorowy i biały
      • 2 tekturowe teczki
      Materiały plastyczne pozostają w klasie – proszę o ich podpisanie
       
      Strój na wych. fiz. - spodenki i koszulka, dres na chłodniejsze dni. 


      Obuwie na zmianę – o jasnej, bezpiecznej podeszwie, sznurowane lub na rzepę 


      Strój galowy: dziewczynki: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie .


      Środki czystości: chusteczki higieniczne


      Dodatkowe informacje:
      • Dzieci otrzymają podręczniki wypożyczone ze szkolnej biblioteki
      • Ćwiczenia do podręczników zostaną zakupione przez szkołę
      • Zeszyty prosimy obłożyć i podpisać na zewnątrz,
      • Dzieci nie przynoszą do szkoły niebezpiecznych zabawek oraz wartościowych rzeczy.


       

       

       

     • 10 czerwca 2019 - wycieczka klasy IV do Siedlec

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 10 czerwca 2019 - wycieczka klasy IV do Siedlec .

      Klasa IV wybrała się na wycieczkę do parku trampolin - Jumpout oraz do Trickolandii, które znajdują się na terenie Siedlec. Na trampolinach dzieci spędziły aż dwie godziny! To naprawdę wyczyn, biorąc pod uwagę obecnie panujący upał. Zabawa była przednia ale męcząca więc drugim punktem wycieczki była dużo spokojniejsza Trickolandia - gabinet iluzji. Dzieci odwiedzały różne pomieszczenia, w których mogły zrobić sobie ciekawe zdjęcia, jak również doznać złudzeń optycznych. Do szkoły wróciliśmy zmęczeni, ale cali i zdrowi, jak również bogatsi w nowe doświadczenia.